Anuvrat Yagya - 11 Nov 2002

Anvrat Yagya was organised from 6th Oct to 11th November 2002